Het congres

See English version below

Welkom op de website van het VSAE Actuariaatcongres. Ieder voorjaar wordt een commissie samengesteld die, gecoördineerd door de VSAE (Vereniging Studenten Actuariaat en Econometrie), de taak op zich neemt het volgende congres te organiseren. Dit wordt in nauw overleg en met ondersteuning van het Koninklijk Actuarieel Genootschap gedaan. 

Het eerstvolgende Actuariaatcongres zal plaatsvinden op woensdag 1 maart 2023. Er wordt naar gestreefd een interessant en progressief congres neer te zetten, dat tevens stevig gegrond is op een basis van kennis die kwalitatief van zeer hoog niveau is. Als onderdeel van dit streven geeft het congres ook jaarlijks een magazine uit met actuele artikelen over het thema (het overgrote merendeel waarvan speciaal voor het congres geschreven wordt). Dit streven naar kwaliteit heeft zich vrijwel altijd vertaald naar het behalen van 6 PE-punten en sinds dit jaar ook 6 CPD punten. 

De inschrijvingen zullen op 14 november om 09:00 open gaan. U kunt zich hier aanmelden voor het congres: Inschrijvingen Actuariaatcongres 2023

Mocht u ten slotte vragen of opmerkingen hebben over het congres of voorgaande edities, kunt u ons ten alle tijden bereiken via de contact informatie onderaan deze pagina.

 

English version

Welcome to the website of the VSAE Actuarial Congress. Every spring a committee is formed that, coordinated by the VSAE (Association of Actuarial and Econometrics Students), takes on the task of organizing the next congress. This is done in close consultation and with the support of the het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

The next Actuarial Congress will take place on Wednesday the 1st of March 2023. The aim is to provide an interesting and progressive congress that is also firmly grounded in a base of knowledge that is of a very high quality. As part of this endeavor, the congress also publishes an annual magazine with current articles on the topic (the vast majority of which are written specifically for the congress). This commitment to quality has almost always translated into the achievement of 6 PE points and since this year also 6 CPD points.

Registrations will open on November 14 at 09:00. You can register for the congress here: Registration Actuarial Congress 2023

Finally, if you have any questions or comments about the congress or previous editions, you can reach us at any time via the contact information at the bottom of this page.

Cancel