Interactieve sessies

Hieronder per interactieve sessie een bondige beschrijving

Ronde 1

Rajish Sagoenie (Milliman) - Leiderschap in de pensioenwereld: de rol van de nieuwe actuaris

Tijdens het actuariaatcongres 2018 ga ik in mijn presentatie nader in op het onderwerp ‘modern leiderschap’. Aan de hand van een nieuw ontworpen kwadrant voor persoonlijk leiderschap wordt dit onderwerp nader belicht. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de kenmerken van Millenials en diversiteit in relatie tot modern leiderschap.

Door middel van reflecties tijdens deze sessie kijken wij samen hoe de kenmerken van traditionele actuarissen zich verhouden tot die van modern leiderschap en wat jonge actuarissen en econometristen kunnen doen als de nieuwe leiders van de toekomst.

Het onderwerp diversiteit krijgt speciale aandacht. Steeds meer mensen worden zich bewust van het belang en de meerwaarde van diversiteit in de snel veranderende omgeving (met bijvoorbeeld veel startups). Door deze toenemende bewustwording en het ontwikkelen van het vermogen om hier in brede zin mee om te gaan, beschikt de nieuwe generatie over een extra kwaliteit.

Een presentatie bedoeld om meer inzicht te krijgen in de kenmerken van persoonlijk leiderschap en waar iedereen voor zichzelf kan uitmaken welke kwaliteiten ontwikkeld dienen te worden. Je kunt niet vroeg genoeg hiermee beginnen.

Ruud Kleynen (Hi There) - Hi There binnen twee jaar vanuit het niets in de top 50 van beste InsureTechs ter wereld!

November 2017 was een maand om nooit te vergeten. DIA (Digital Insurance Agenda) rangschikte Hi There, onze digitale verzekeraar, in de top 50 van beste InsurTechs wereldwijd. Een uitnodiging volgde om naar München af te reizen en om daar tijdens het DIA-congres Hi There te pitchen voor 1.000 man. Hoe mooi was het om te zien dat München het podium was van “New meets Old”. InsurTechs van overde gehele wereld presenteerde hun oplossingen aan de traditionele verzekeraars. Het was een smeltkroes van ideeën en een sfeer van samenwerking die uniek was. ”Oud” weet heel goed dat nieuwe ontwikkelingen razendsnel gaan en dat het oppassen is wat er in die nieuwe wereld gebeurt. “Nieuw” weet heel goed dat de oude wereld de dienst uitmaakt en dat die oude wereld niet zo een-twee- drie aan de kant geschoven kan worden. Maar dat neemt niet weg dat “Nieuw” denkt het mogelijk moet zijn om die oude wereld aan de kant te schuiven. En als “Nieuw” die weg gevonden heeft wordt het linke soep voor de oude wereld. In zijn presentatie gaat Ruud Kleynen dieper in hoe we met Hi There op die nieuwe wereld inspelen.

Thomas Pleunis (Lens, Executive Search) - Hoe overbrug je de generatiekloof tussen actuarissen op de werkvloer?

In zijn dagelijkse werkzaamheden komt Thomas Pleunis veel in contact met actuarissen. Het voeren van performance gesprekken hoort daarbij. Door die gesprekken kom je erachter wat iemand écht drijft. Hoe zit een persoon in elkaar? En waar past iemand als mens? In de afgelopen 5 jaar heeft hij meer dan 1.000 gesprekken met kandidaten gevoerd. In die gesprekken, met jong en oud, is de generatiekloof tussen actuarissen meer dan eens ter sprake gekomen. Zijn interactieve workshop draait dit jaar daarom om het overbruggen van die generatiekloof.

Ronde 2

Jeroen Gielen, Aafke Pera en Evelien Vlastuin - Cultuur binnen het actuariaat. Zweverig of concreet?

De wereld en de maatschappelijke opvattingen om ons heen veranderen snel. Wat enkele jaren geleden nog normaal was, wordt nu bediscussieerd. Cultuur wordt steeds belangrijker gevonden. Ook het beroep van de actuaris verandert. Het beroepsprofiel van het Actuarieel Genootschap stelt eisen aan houdingsaspecten, ethiek en gedragsvaardigheden. Wat moet je daar als actuaris mee? In deze interactieve sessie willen wij samen met u het begrip cultuur concreter maken. Niet alleen vergezichten over hoe het zou moeten zijn, maar ook concreet hoe je als actuaris in aanraking komt met cultuur. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven. Naast (toekomstig) actuaris, bent u immers ook consument, medewerker/student bij een organisatie, en een deelnemer aan de maatschappij met eigen normen en waarden. Doe mee en kijk welke impact je kunt maken!

Yoeri Arnoldus en Laurens Eijking - Model Risico Management

Er blijft nog veel te verbeteren. In het kader van model risicomanagement vindt Yoeri Arnoldus dat modellen, processen en verantwoordelijkheden beterverbonden moeten worden, waarna ook verbeterde monitoring en sturingplaats kan vinden op het geheel.

Wat is model risico, hoe dient een verzekeraar hiermee om te gaan en hoe dient een verzekeraar haar modellandschap te managen? Dit zijn vragen die nu leven en aan vernieuwing toe zijn. In hun interactieve sessie ‘Model Risico Management’ gaan Yoeri Arnoldus en Laurens Eijking hier verder op in.

Marius van der Wal en Antien Kortrijk-Kool - Onderdeel zijn van een ecosysteem en de impact daarvan op verzekeraars. ​​​​​​​

De wereld verandert in een verbonden wereld. Op steeds meer plekken laten consumenten een digitale voetafdruk achter. De grootste bedrijven van de wereld hebben dit soort databronnen ontgonnen en zijn continue bezig met een verdere verfijning. Binnen verzekeringen biedt dit ook een onuitputtelijke bron voor segmentatie, risico-inschatting, schadeverwachting, klantgedrag en premiedifferentiatie. Hierin zitten ook duidelijk risico’s en beperkingen. Hoe is bijvoorbeeld de privacy geborgd?  Niet voor niets wordt in mei 2018 een nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Daarnaast kun je je afvragen hoe robuust de gevonden verbanden zijn. En hoe leg je die verbanden uit aan de klant? Vergaande risicosegmentatie kan daarnaast leiden tot afnemende solidariteit.

Maar het biedt ook kansen. Preventiemaatregelen kunnen meer precies worden ingezet, de dienstverlening bij een schade kan verfijnd worden, nieuwe producten en diensten kunnen worden ontwikkeld en het kan juist helpen de solidariteit te vergroten als je weet dat ieder de premie betaalt die past bij zijn/haar risico.

De verbindingen in dit ecosysteem moeten natuurlijk wel allemaal gelegd worden en de data uit deze koppeling moet op juiste wijze geanalyseerd worden en leiden tot juiste conclusies. In basis allemaal niets nieuws maar de omvang, snelheid en hoeveelheid van data en analyses maken dat er sneller en meer proactief gehandeld moet worden. Dit doe je als verzekeraar niet meer alleen maar in een groter geheel, om op zoek te gaan naar een optimale klantbediening. Samen met startups en corporates ontstaan nieuwe ecosystemen rond verzekeren, die elkaars potentie en kracht versterken.

In hun interactieve presentatie willen Marius van der Wal en Antien Kortrijk-Kool laten zien wat mogelijk wordt, maar ook wat nu al wordt toegepast en met elkaar hierover de discussie aangaan.

Daan Kleinloog en Mark Verschuren - Data Science: Hype or The Future of Actuaries?

Onder de leiding van nieuwe technologieën wijzigt de wereld in rap tempo. De pensioen- en verzekeringssector vormt hierop geen uitzondering en de actuaris staat dan ook voor de grote uitdaging om mee te gaan met én in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen. Één van deze ontwikkelingen is de grote hoeveelheid data die tegenwoordig beschikbaar is en de methoden en technieken om dit grote potentieel te benutten (Data Science). De actuaris lijkt bij uitstek geschikt om Data Science toe te passen in de pensioen- en verzekeringssector. Maar waar liggen voor de actuaris dan die mogelijkheden? Daan Kleinloog en Mark Verschuren willen jullie uitnodigen om in hun sessie mee te denken over deze vraag en te kijken waar New (Data Science) can help Old (pensioen- en verzekeringssector).

Cancel