Ronde 2

Interactief V - Steven Verschuren, Sprenkels en Verschuren

Steven Verschuren (30) is senior adviseur op het gebied van integraal risicomanagement voor organisaties binnen en buiten de fi nanciële sector. Zijn ervaring is divers van aard. Hij geeft advies over zowel het proces als de inhoud op financiële en niet-financiële domeinen. Opdrachtgevers zijn onder andere (grotere) Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en publieke omroeporganisaties. Steven heeft een achtergrond in de econometrie, is actuaris AG en heeft onlangs de post-doctorale opleiding over integraal risicomanagement (RMFI) afgerond aan de VU.

Met de opkomst van Big Data en de mogelijkheden om data te gebruiken is de focus op privacy sterk vergroot. Verzekeraars en pensioenfondsen bieden producten aan waarbij specifieke persoonsgebonden informatie de kern van het product vormt. Persoonsgegevens kunnen op diverse manieren door fi nanciële instellingen worden gebruikt in het kader van innovaties: van het bereiken van de gewenste doelgroep, het juist en accuraat vaststellen van verzekeringstechnische risico’s tot het vaststellen van een individuele risicohouding. De grenzen van privacy hebben daarmee ontegenzeggelijk zijn weerslag op de mogelijkheden voor  innovaties in de financiële sector.

Privacy: kans of risico?
Interactieve sessie over het thema privacy vanuit risicomanagement-perspectief. Het thema privacy biedt zowel kansen als risico’s voor financiële instellingen. Kansen omdat het gebruik van privacy-gevoelige gegevens mogelijkheden biedt voor innovatie en inschatting van risico’s. Van individueel beleggingsbeleid tot persoonsgebonden communicatie-uitingen; op verschillende domeinen zijn deze kansen te identificeren. Privacy brengt echter ook risico’s met zich mee op zowel strategisch als operationeel vlak. Vragen die daarbij spelen zijn:

  • Zoekt een  instelling de wettelijke grenzen op van de mogelijkheden of is het daarin voorzichtig(er)?
  • En kijkt het bestuur vooruit naar mogelijke scenario’s voor de toekomst?
  • Hoe verhoudt het privacy beleid zich tot de risicohouding op het gebied van reputatiemanagement en uitvoering?
  • En handelt de uitvoering ook in lijn met het beleid en de risicohouding van het fonds?

Vele vragen waarover in de sessie op interactieve wijze een discussie zal worden gevoerd vanuit het perspectief van bestuur en individu!

Interactief VI - Jos Schaffers, Verbond van Verzekeraars

Jos Schaffers is senior beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars. Hij adviseert verzekeraars over privacy, advanced analytics en data. Daarbij gaat zijn aandacht met name uit naar de maatschappelijke zorgen die er leven rondom het gebruik van algoritmes e.d. door verzekeraars. In 2016 schreef hij het paper ‘Grip op data’, dat bijvoorbeeld aan de basis stond van de Solidariteitsmonitor.

Verzekeraars liggen onder een vergrootglas waar het gaat om het gebruik van data. Voor de verzekeringsbranche lijken de grenzen van privacy dus altijd net wat eerder in zicht, dan voor sommige andere bedrijfstakken. Het is belangrijk daar alert op te zijn. Maar voor het Verbond ligt daar natuurlijk ook een uitdaging, om dat speelveld wel zo ruim mogelijk te houden, door uit te leggen wat verzekeren is en hoe verzekeraars met data omgaan.

Of privacy innovatie in de weg zit in de verzekerings- en pensioenwereld? Ja en nee. Ja, omdat er veel onbekendheid is omtrent de betekenis van de privacyregels. Die onzekerheid is niet bevorderlijk voor innovatie. Ook weten we nog niet goed hoe we bepaalde regels toe moeten passen op sommige moderne toepassingen: dat vraagt om studie, om jurisprudentie, om overleg. Tegelijk denk ik niet dat privacyregels echte innovatie in de weg staan, omdat we de afgelopen 20 jaar genoeg innovaties gezien hebben, terwijl we toen in essentie dezelfde privacyregels hadden als nu. Sowieso moet je een bepaalde innovatie niet willen, als die de privacyregels schendt. Die regels zijn heel belangrijk voor ons welbevinden. Denk eens aan de Stasi en hun afluisterpraktijken, mooi in beeld gebracht bijvoorbeeld in de film ‘Das Leben der Anderen’. Niemand wil toch in de situatie belanden, dat alles wat je deelt met je geliefden, door anderen afgeluisterd wordt? Dus als persoonsgegevens gebruikt moeten worden in het kader van een innovatie, doe dat dan zo, dat je de privacy van klanten niet schaadt: doe een goeie Privacy Impact Assesment, gebruik pseudonimisering, wees alert op signalen voor discriminatie, vraag klanten wat zij vinden van bepaalde verwerkingen, zorg voor menselijke tussenkomst. Maar liever nog: vraag je af of je innovatie ook kan zonder die persoonsgegevens. Dat is niet bon ton misschien, maar je ziet dat er maatschappelijk al best veel wrevel is over hoe Facebook te werk gaat.

Verzekeraars en techniek
Welke grenzen ziet het Verbond van Verzekeraars aan het gebruik van data door verzekeraars? In het paper ‘Grip op data’ uit 2016 wordt een aantal grenzen aan het gebruik van data geschetst. Ten eerste moet aan de privacywetgeving worden voldaan. Ten tweede, moet altijd uitgelegd kunnen worden aan verzekerden, waarom een premie hoger of lager is dan voorheen of dan een andere verzekerde. Juist ook bij gebruik van complexe algoritmen. Derde grens is dat bij een steeds meer geautomatiseerde verwerking discriminatie op de loer ligt. Die is vaak indirect en meestal onbedoeld, maar het is belangrijk om hier scherp op te zijn. Vierde en laatste grens is dat als de branche meer data gaat gebruiken, dat niet moeten leiden tot problemen met de verzekerbaarheid. Differentiatie is een belangrijke hoeksteen in de private verzekeringsmarkt, maar verregaande differentiatie moet er niet toe leiden dat er grote groepen consumenten buiten de boot gaan vallen. Met de Solidariteitsmonitor tracht het Verbond daar zicht op te houden. Maar sinds 2016 staat het denken niet stil. We zien dat EIOPA en de Britse FCA nu kijken naar pricing en of verzekeraars daarbij altijd alleen naar het risico kijken, of ook naar andere factoren. Het is verstandig daar ook als verzekeraars vast over te beginnen na te denken.

Interactief VII - Jurjen Boog en Bart Witteman, Deloitte

Het actuariële team van Deloitte Financial Risk Management helpt verzekeraars met vraagstukken op gebieden van pricing, reservering, risico-analysering en monitoring. Hierbij houden we ook rekening met de bedrijfsprocessen en onderdelen van de policy journey die hiermee in verband staan, zoals klantacceptatie en schadebehandeling. Onze ambitie is om modellen en resultaten van de verschillende afdelingen samen te brengen en in te zetten voor verbeterde inzichten voor de verzekeraar.

Jurjen Boog is voornamelijk actief in de verzekeringsmarkt voor schade en zorg. Binnen deze lines of business heeft hij ruime ervaring met pricing en productontwikkeling, reserving en scenario-analyses. Daarnaast is hij als content lead van het non-life insurance team binnen Financial Risk Management verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van onze innovatieve proposities.

Door voortdurende technische ontwikkelingen zijn de mogelijkheden voor beschikbaarheid, verwerking en toepassing enorm toegenomen. Dit biedt nieuwe kansen en uitdagingen voor verzekeraars. Door slimme koppelingen van databronnen kan bijvoorbeeld waarde worden toegevoegd, maar hoe garandeer je de privacy en kwaliteit van de data?

Als Senior Manager in het privacyteam van Deloitte houdt Bart Witteman zich bezig met strategische vraagstukken op het vlak van het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens. Hij helpt organisaties het mogelijk te maken persoonsgegevens te gebruiken binnen ethische en juridische kaders, met name in de financiële sector.

Sinds 2008 werkt Bart Witteman als privacyadviseur, en heeft in zijn beginjaren veel ervaring opgedaan met grote (semi-)publieke projecten die te maken hadden met bijvoorbeeld slimme meters, elektronische chipkaarten en patiëntgegevens. Door zijn opleiding als bio-informaticaingenieur heeft hij een goede kijk op het gebruik van grote hoeveelheden data, en hij heeft zich altijd gericht op het zo veel mogelijk faciliteren van het gebruik hiervan.

De traditionele juridische kijk op het gebruik van persoonsgegevens is in de afgelopen tien jaar sterk aan het veranderen: Bart Witteman ziet meer in een oplossing waarbinnen de juiste maatregelen worden getroffen om betrokkenen voldoende inzicht in en controle op de gevolgen van gebruik van persoonsgegevens te geven. Door dit structureel toe te passen en helder hierover te communiceren, is het mogelijk om vertrouwen te winnen bij klanten.

Grenzen verleggen: méér mogelijkheden voor gebruik van persoonsgegevens
Het beeld bestaat vaak dat privacywetgeving het gebruik van data onmogelijk maakt. Strenge, maar ook onduidelijke regels en hoge boetes zouden ervoor zorgen dat analyse en toepassing van vooral gevoelige, of ‘bijzondere’ gegevens niet meer kan. Dit beeld klopt niet: de wet is juist bedoeld om gebruik mogelijk te maken, op een eerlijke manier. Daarnaast is het belangrijk om buiten de wetgeving ook rekening te houden met andere zaken: wat vinden media, maatschappij en politiek? En belangrijker nog: hoe staat de persoon over wie de data gaan tegenover het gebruik en de gevolgen hiervan?

Binnen verzekeraars zijn veel voorbeelden te vinden om waarde uit persoonsgegevens te halen. Denk hierbij aan individuele data welke wordt gebruikt bij pricing, acceptatie of behandeling van claims. Heel vaak is het mogelijk om persoonsgegevens te gebruiken, mits aan de juiste voorwaarden voldaan wordt. Dit vraagt vaak wel een investering, bijvoorbeeld in de juiste processen of ondersteunende technologie. Zo kunnen beide kanten van een business case ingevuld worden.

Jurjen Boog en Bart Witteman van Deloitte combineren hun kennis van actuariaat en het gebruik van persoonsgegevens om te vertellen hoe méér mogelijk gemaakt kan worden. Aan de hand van praktische casussen leggen zij uit welke voorwaarden gelden voor het gebruik van persoonsgegevens, en bieden zij een aantal oplossingsrichtingen om gegevens te beschermen tegen misbruik, en het vertrouwen van betrokkenen te vergroten.

Studentensessie - Peter Bosschaart en Rinze Valkenburg, KPMG

Data driven pricing
Tijdens deze casus doorlopen we interactief een vernieuwend prijsstellingsproces voor een traditionele schadeverzekeraar. We zullen samen met jullie overwegen wat de beste technieken zijn om een nieuwe premie af te leiden; maken we gebruik van GLM, of zouden moderne machine learning-technieken beter werken? Wat voor interne- en externe databronnen zouden er gebruikt kunnen worden? En hoe waarborgen we principes zoals solidariteit en privacy? Samen ontdekken we de mogelijkheden en beperkingen voor data driven pricing.

Rinze Valkenburg
Mijn naam is Rinze Valkenburg, ik heb Econometrie aan de RUG gestudeerd en daarna Actuariaat aan de UvA. Ik ben Senior Manager in het Financial Risk Management team van KPMG. In die hoedanigheid werk ik voornamelijk voor verzekeraars in Nederland en daarbuiten. Als actuaris houd ik mij bezig met een varia aan onderwerpen, vooral voor schadeverzekeraars.
Het thema “privacy” is een belangrijke bij het bepalen van een juiste prijs voor verzekeringsproducten. Verzekeraars willen zoveel informatie als mogelijk meenemen in het optimaliseren van hun risico-inschattingen, en kennen daar beperkingen in wet- en regelgeving met betrekking tot privacy. Daarmee staat het innovatie soms zeker in de weg. De mogelijkheden en beperkingen in dit proces zullen wij in een interactieve sessie met jullie verder uit gaan diepen.

Peter Bosschaart
Mijn naam is Peter Bosschaart en ik werk als senior consultant in het actuariële adviesteam van KPMG. Mijn studieachtergrond ligt in de financiële wiskunde, die pas ik nu dagelijks toe in kwantitatieve adviesopdrachten. Mijn ervaring met ‘de grenzen van privacy’ in de praktijk raakt vooral aan prijsstellings- en reserveringsvraagstukken. Welke gegevens mogen er wel of niet gevraagd worden aan de polishouder? Hoe voorkom je dat moderne prijsstellingstechnieken indirect discrimineren? En weiger je potentiële klanten aan de poort als zij hun gegevens niet willen delen? Scherpere privacy standaarden beperken innovatie in deze processen uiteraard deels, maar mijns inziens zijn er genoeg mogelijkheden te vinden binnen het huidige kader.

Cancel