Theme

Theme Actuarial Congress 2024: Data Quality

See in Dutch below

From July 1st, 2023, the Netherlands is facing a significant change in its pension system with the introduction of the new Future Pension Act. The theme of our upcoming conference, titled A Renewed Pension System: How to Ensure Data Quality for a Smooth Transition, revolves around this intervention: all supplementary pensions will become defined contribution schemes with individual savings. With this transition full of challenges and opportunities, one of the challenges is the deadline; by January 1st, 2028, all pension plans must comply with the provisions of this new law.

At the core of this transformation is the crucial task of guaranteeing accuracy and reliability in pension administration data. This goes beyond mere compliance, but also for ensuring that people have faith in their pension plans.

Actuaries face significant changes and associated challenges in data quality. This forms the central theme of the VSAE Actuarial Congress 2024, which will be held on March 5, 2024, at the Royal Tropical Institute. We look forward to this event, where experts and professionals from the industry and academia come together to share knowledge, learn, and collaboratively work on the future of the Dutch pension system.

The VSAE Actuarial Congress offers a unique opportunity to delve into the intricacies of the new law and explore the indispensable role actuaries play in ensuring data quality for a seamless transition into our reimagined pension system. We eagerly anticipate your involvement in this enlightening gathering, where knowledge and networking will synergize to guide us toward a more robust and resilient pension system in the Netherlands.

In Dutch

Vanaf 1 juli 2023 staat Nederland voor een ingrijpende verandering in het pensioenstelsel met de introductie van de nieuwe Wet Toekomst Pensioen. Het thema van ons aanstaande congres, getiteld A Renewed Pension System: How to Ensure Data Quality for a Smooth Transition, draait om deze ingreep: alle aanvullende pensioenen worden premieregelingen met individuele ‘spaarpotjes’. Met deze transitie vol  uitdagingen en kansen, is de deadline één van de uitdagingen: tegen 1 januari 2028 moeten alle pensioenplannen voldoen aan de bepalingen van deze nieuwe wet.

Het hart van deze verandering ligt in het waarborgen van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in de gegevens van de pensioenadministratie. Dit gaat verder dan simpelweg aan regelgeving voldoen; het is ook bedoeld om het vertrouwen van mensen in hun pensioenplannen te versterken.

Actuarissen staan voor aanzienlijke veranderingen en de daarmee gepaard gaande uitdagingen op het gebied van datakwaliteit. Dit vormt het centrale thema van het VSAE Actuarial Congress 2024, dat op 5 maart 2024 wordt gehouden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. We kijken uit naar dit evenement, waar experts en professionals uit de branche en de wetenschap samenkomen om kennis te delen, te leren en gezamenlijk te werken aan de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

Het VSAE Actuarial Congress biedt een unieke gelegenheid om dieper in te gaan op de details van de nieuwe wet en de onmisbare rol die actuarissen spelen bij het waarborgen van de datakwaliteit voor een naadloze overgang naar ons geherstructureerde pensioenstelsel. We kijken ernaar uit om uw betrokkenheid bij dit informatieve evenement, waar kennis en netwerken samenkomen, en samen werken aan een sterker en veerkrachtiger pensioenstelsel in Nederland.

 

Past themes / Eerdere thema's:

2023 - Ethiek
2022 - Duurzaamheid
2021 - Black Swans - (on)voorziene gebeurtenissen
2020 - Nieuwe risico's en kansen
2019 - De Grenzen van Privacy 
2018 - New meets old
2017 - Meeveranderen in een wereld vol met data
2016 - Het vermogen tot vernieuwen
2015 - Grenzen vervagen
2014 - Transparantie binnen financiële producten en instellingen
2013 - De grezen van solidariteit, zijn de grenzen al bereikt?
2012 - De generatiekloof binnen het pensioenstelsel
2011 - Solvency II en Risk Management
2010 - Langlevenrisico
2009 - Actuaris van de toekomst
2008 - Transparantie van verzekeringen
2007 - Pensioen Risicomanagement
2006 - Het nieuwe zorgstelsel
2005 - Pension Fund Governance

Cancel